Mateřská škola se nachází v Olomouci, v její okrajové části Holici. Mateřská škola je pětitřídní, čtyři třídy se nacházejí v jedné z budov, ve druhé je páté oddělení společně s knihovnou a soukromou lékařskou ordinací. Na první budovu navazuje přípravna jídel. V létě 2012 prošla mateřská škola zásadní úpravou, kdy došlo ke kompletní výměně oken v obou budovách a k zateplení schodiště v budově s 5. oddělením, knihovnou a soukromou ordinací. Každé oddělení v MŠ má vlastní šatnu, třídu, hernu, umývárnu a WC a také přípravnu jídel. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, díky kterému se podařilo vytvořit hrací koutky, které rozvíjejí dětskou kreativitu, podporují spontánnost a také učení. Hračky jsou neustále doplňovány a obměňovány a jsou umístěny tak, aby byly pro děti dostupné. V roce 2012 byla revitalizována zahrada mateřské školy v souladu s ekologickými požadavky do podoby tzv. „přírodní zahrady“. Inspirací byl šířící se trend budování „přírodních zahrad“ zejména v Německu, Rakousku a skandinávských zemích. Cílem těchto zahrad je především dát dětem možnost pohybovat se v rozmanitém přírodním prostředí, seznamovat se s různými elementy, které jsou součástí přírody (půda, voda, kameny, písek), zdolávat různé překážky a tím rozvíjet jejich samostatnost, obratnost, motoriku, představivost. Dětem je tak dána možnost „zažívat“ přírodu a od přírody se také učit. Na zahradě MŠ tak přibylo jezírko, bylinková spirála, skluzavky a kamenné schody ke skluzavkám, dřevěná sedátka ve stínech stromů, vrbová tepee, výsadba okrasných dřevin a trvalek. Dětem je dána možnost seznámit se s živočichy žijícími u vody, učí se, jak pečovat o jezírko a živočichy v něm. Na tvorbě projektu se podíleli pedagogové společně s vedoucí projektu. Mateřskou školu se snažíme chápat jako součást širší holické komunity. V roce 2015 jsme společně s rodiči a dětmi vybudovali na zahradě za školkou ohniště a hmatový chodník. Toto ohniště budeme využívat při společných akcích. Navazujeme spolupráci nejen s rodiči, ale i se základní školou, s klubem důchodců, s hasiči, městskou policií, se soukromou ordinací MuDr. Losové, logopedkou pí. Slezákovou i s místní knihovnou. Dále spolupracujeme s DDM a s ekologickým střediskem Sluňákov. Standardní vzdělávací nabídka naší MŠ je obohacena jednak rozšířeným programem environmentální výchovy, ale také zájmovými kroužky, jako je kroužek in – line bruslení a lyžařský výcvik.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE S DĚTMI

Základním pilířem naší výchovně vzdělávací práce je spontánní hra dětí. Pomocí experimentování, situačního učení a samostatné tvořivé hry se snažíme děti rozvíjet v jejich samostatnosti, obohacovat jejich poznání, ale také vést je k odpovědnosti a sociálnímu uvědomění. Mezi podstatné rysy naší výchovně vzdělávací práce patří tvořivost a samostatnost, která je v dětech neustále probouzena, posilována a zdokonalována a dále individualizace, kdy jsou ze stran všech pedagogů plně respektovány individuální rozdíly mezi dětmi, na jejichž základech k jednotlivým dětem přistupujeme. Snažíme se, aby mateřská škola byla chápána jako přirozené socializační a kultivační centrum, které záměrně posiluje výchovnou funkci rodiny a obohacuje ji o podněty, které dnešní rodina dítěti v dostatečné míře poskytnout nemůže. Naše mateřská škola také poskytuje široký prostor pro alternativnost, v jejímž rámci se snažíme čerpat poznatky z různých alternativních programů, zejména těch, které jsou zaměřeny na environmentální výchovu. Ta se prolíná celou výchovně vzdělávací prací tak, aby děti v budoucnu měly zakotveny důležité hodnoty a postoje, které povedou k ochraně jejich zdraví, ale také k ochraně životního prostředí, v němž žijí. Výchovně vzdělávací práce zaměřená na ekovýchovu ze stran našich pedagogů je pravidelně posilována a obohacována různými ekoaktivitami pořádanými Centrem ekologických aktivit Sluňákov a DDM Olomouc.