MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY

Mimořádný zápis dětí z Ukrajiny proběhne 7.6. od 10 do 15 hodin./ 7.6. відбудеться позачергова реєстрація дітей. з 10:00 до 15:00.

S sebou potřebujete/ тобі потрібно з собою:


 

 

Mateřská škola se nachází v Olomouci, v její okrajové části Holici. Mateřská škola je pětitřídní, čtyři třídy se nacházejí v jedné z budov, ve druhé je páté oddělení společně s knihovnou a soukromou lékařskou ordinací. Na první budovu navazuje přípravna jídel a výdejna stravy pro seniory. V létě 2012 prošla mateřská škola zásadní úpravou, kdy došlo ke kompletní výměně oken v obou budovách a k zateplení schodiště v budově s 5. oddělením, knihovnou a soukromou ordinací. Každé oddělení v MŠ má vlastní šatnu, třídu, hernu, umývárnu a WC a také přípravnu jídel. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, díky kterému se podařilo vytvořit hrací koutky, které rozvíjejí dětskou kreativitu, podporují spontánnost a také učení. Hračky jsou neustále doplňovány a obměňovány a jsou umístěny tak, aby byly pro děti dostupné. V roce 2012 byla revitalizována zahrada mateřské školy v souladu s ekologickými požadavky do podoby tzv. „přírodní zahrady“. Inspirací byl šířící se trend budování „přírodních zahrad“ zejména v Německu, Rakousku a skandinávských zemích. Cílem těchto zahrad je především dát dětem možnost pohybovat se v rozmanitém přírodním prostředí, seznamovat se s různými elementy, které jsou součástí přírody (půda, voda, kameny, písek), zdolávat různé překážky a tím rozvíjet jejich samostatnost, obratnost, motoriku, představivost. Dětem je tak dána možnost „zažívat“ přírodu a od přírody se také učit. Na zahradě MŠ tak přibylo jezírko, bylinková spirála, skluzavky a kamenné schody ke skluzavkám, dřevěná sedátka ve stínech stromů, vrbová tepee, výsadba okrasných dřevin a trvalek. Dětem je dána možnost seznámit se s živočichy žijícími u vody, učí se, jak pečovat o jezírko a živočichy v něm. Na tvorbě projektu se podíleli pedagogové společně s vedoucí projektu. Mateřskou školu se snažíme chápat jako součást širší holické komunity. V roce 2015 jsme společně s rodiči a dětmi vybudovali na zahradě za školkou ohniště a hmatový chodník. Toto ohniště budeme využívat při společných akcích. Navazujeme spolupráci nejen s rodiči, ale i se základní školou, s klubem důchodců, s hasiči, městskou policií, se soukromou ordinací MuDr. Losové, logopedkou pí. Slezákovou i s místní knihovnou. Dále spolupracujeme s DDM a s ekologickým střediskem Sluňákov. Standardní vzdělávací nabídka naší MŠ je obohacena jednak rozšířeným programem environmentální výchovy, ale také řadou zájmových kroužků, jako je výtvarný kroužek, výuka angličtiny, hra na flétnu, kroužek in – line bruslení, lyžařský a plavecký výcvik.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE S DĚTMI

Základním pilířem naší výchovně vzdělávací práce je spontánní hra dětí. Pomocí experimentování, situačního učení a samostatné tvořivé hry se snažíme děti rozvíjet v jejich samostatnosti, obohacovat jejich poznání, ale také vést je k odpovědnosti a sociálnímu uvědomění. Mezi podstatné rysy naší výchovně vzdělávací práce patří tvořivost a samostatnost, která je v dětech neustále probouzena, posilována a zdokonalována a dále individualizace, kdy jsou ze stran všech pedagogů plně respektovány individuální rozdíly mezi dětmi, na jejichž základech k jednotlivým dětem přistupujeme. Snažíme se, aby mateřská škola byla chápána jako přirozené socializační a kultivační centrum, které záměrně posiluje výchovnou funkci rodiny a obohacuje ji o podněty, které dnešní rodina dítěti v dostatečné míře poskytnout nemůže. Naše mateřská škola také poskytuje široký prostor pro alternativnost, v jejímž rámci se snažíme čerpat poznatky z různých alternativních programů, zejména těch, které jsou zaměřeny na environmentální výchovu. Ta se prolíná celou výchovně vzdělávací prací tak, aby děti v budoucnu měly zakotveny důležité hodnoty a postoje, které povedou k ochraně jejich zdraví, ale také k ochraně životního prostředí, v němž žijí. Výchovně vzdělávací práce zaměřená na ekovýchovu ze stran našich pedagogů je pravidelně posilována a obohacována různými ekoaktivitami pořádanými Centrem ekologických aktivit Sluňákov a DDM Olomouc.