Jak vypadá den v MŠ

Denní program zahrnuje veškeré činnosti během pobytu dětí v mateřské škole, práci i hru.  Tvoří běžný denní řád, se kterým se děti seznámí, který je uspokojuje. Je sestaven s ohledem na vnitřní i vnější potřeby dětí, zároveň umožňuje pružně reagovat na neplánované situace. Je přizpůsoben smíšené skupině dětí. Ve skupině dětí rozdílného věku se velmi dobře a efektivně rozvíjí sociální vztahy, což je jedním z našich předních cílů.

Jednou z pěti tříd naší mateřské školy je i třída pro předškolní děti. Ta je navíc vybavena interaktivními tabulemi, které rozvíjí děti ve všech oblastech. Jsou využívány jak v řízené činnosti učitelkou, tak individuálně samostatně dětmi při volných hrách.

Dětem je v průběhu celého pobytu v mateřské škole nabízena široká škála činností a her, z kterých si dítě může samo vybrat. Denní program je složen z vyváženého poměru řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku, přičemž u nejmladších dětí je více prostoru pro spontánní hru.  Během celého dne je kladen důraz na pitný režim. Je zapojován mezi činnosti (po cvičení, před pobytem venku i během něj…) a děti samy mají možnost se kdykoli během dne obsloužit a napít se na připraveném místě.

Příchod dětí, volné hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarádem a vybere si z nabízených činností to, co mu vyhovuje a co ho zajímá (hry u stolečků ve třídě, na koberci v herně, kreslení, modelování, prohlížení knih, námětové hry v koutcích – kuchyňka, obchůdek, lékař…)

Ranní kruh

Po volných hrách se všechny děti spolu s učitelkou sesednou v herně do kruhu. Cílem ranního kruhu je vzájemné společné přivítání, zklidnění dětí, podporování pocitu sounáležitosti a důležitosti každého jednoho dítěte. Je to chvíle pro sdělení svých zážitků, pocitů a dojmů. Děti jsou přirozeně vedeny k tomu, aby se bez ostychu ujaly slova, a také opačně k tomu, aby dokázaly pozorně naslouchat druhým. Vzájemné sdílení stmeluje kolektiv, posiluje empatii a schopnost poznávání sebe sama.

Tělovýchovná chvilka

Skladbu cvičení volí učitelka, ale i děti samy mají možnost podílet se na vedení cvičení (např. písničky s napodobováním pohybů). Jsou pravidelně zařazovány lokomoční pohybové prvky (chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí, pohybové hry, jógové prvky. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost, vyžití v rámci kolektivu, psychické uvolnění, doplnění integrovaných bloků.

Svačina

Kolem deváté hodiny mají děti připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou, co je pro ně připraveno na servírovacím stolku (sklenku s nápojem, tácek, jídlo). Děti mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti. Učitelka a provozní pracovnice na vše dohlížejí a nabízejí pomoc mladším dětem a všude tam, kde je třeba.  Doba vyhrazená k jídlu je dostatečně dlouhá na to, aby se děti bez spěchu a v klidu najedly a napily.

Řízené činnosti a jejich zhodnocení

Dětem je i během řízené činnosti připravené učitelkou nabízeno více druhů činností. Tím se podporuje zodpovědnost za vlastní volbu, tvořivost a myšlení a také sociální dovednosti. Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, příležitost zažít úspěch. Děti pracují v různě velkých skupinách i individuálně. Je brán ohled na vlastní tempo dítěte. Pokud to dítě potřebuje, může si odpočinout nebo se nezúčastnit společných činností.

Pokud se jim nedaří úkol zvládnout, mají možnost pracovat s chybou. Díky zpětné vazbě, jak od okolí tak sebehodnocením, má možnost činnost zopakovat a je mu dán prostor ke zlepšení. Po skončení úkolu mají děti prostor ke zhodnocení práce své i ostatních, vyjádří se, jak se jim pracovalo, pojmenují to, v čem byly úspěšné, v čem méně, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se naučily, kdo jim pomáhal. Sebereflexe je důležitým prvkem rozvoje souvislého vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku

Doba určená pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Pobyt venku jen situován buď na zahradu mateřské školy, nebo vycházkami do okolí. Vybavení zahrady i okolí školy poskytuje příležitosti ke spontánním i řízeným aktivitám, rozumovým i pohybovým, tvořivým námětovým hrám. Především však umožňuje úzký kontakt s přírodou a vede k vytváření ekologickému postoji ke světu. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

Hygiena, oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale je také sociální a kulturní zkušeností. Děti jsou vedeny k samostatnosti, s přihlédnutí k jejich možnostem. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti nedokrmujeme, a to ani v případě, že se dítě „loudá“. Druhé jídlo si děti odnáší od servírovacího stolku samy.

Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v mateřské škole i odpoledne, potřebují čas na odpočinek, relaxaci. Po obědě se ukládají k odpočinku na připravená lehátka v prostorách herny, mohou si vzít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu. U předškolních dětí tolerujeme sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízeny tiché činnosti (kreslení, prohlížení knížek, puzzle) s dodržováním pravidla – hraj si tak, ať nerušíš spící kamarády.

Odpolední činnosti do odchodu dětí domů

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru, je zde prostor pro doplňkové programy.

Organizace dne:

6:00 – 9:45 příchod dětí do MŠ, předávání dětí do tříd, volně spontánní

zájmové aktivity

pro děti s povinnou předškolní docházkou platí příchod do 8:00

pohybové aktivity, osobní hygiena

přesnídávka

individuální, řízená a skupinová vzdělávací práce

9:45 – 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku, případně náhradní

činnost

11:45 – 12:30 osobní hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 – 16:30 osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, individuální

práce s dětmi s nižší potřebou spánku

hygiena, převlékání, odpolední svačina

volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry,

a pohybové aktivity dětí

 • 6,00 (6,15 vedlejší budova odd. Berušky) – 8,30 hodin
 • Volné spontánní hry v prostorách třídy
 • 8,30 – 9,45 hodin
 • Ranní komunitní kruh, tělovýchovná chvilka
 • hygiena, svačina

Integrované, didakticky cílené celky zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti poznávací, komunikační, smyslové a estetické, ve formě spontánní a řízené činnosti

 • 9,45 – 11,30 hodin
 • Příprava na pobyt venku
 • Vycházka nebo pobyt na zahradě
 • 11,30 – 12,30 hodin
 • Příprava na stolování, oběd
 • 14,00 – 16,30 (vedlejší budova 16,15)
 • osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, individuální
 • práce s dětmi s nižší potřebou spánku
 • hygiena, převlékání, odpolední svačina
 • volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry,

  a pohybové aktivity dětí

Při vyzvedávání dítěte počítejte s časem na převlékání! V 16,30 (16,15 vedl.budova) končí provoz MŠ – v tu dobu se již zamyká budova MŠ (není to čas pro vyzvedávání dítěte).